Hund 2172/2

Hund 2172/2

H 22cm

L 35cm

G 12kg

P 40,-

40,00 €