Hund 2161/2

Hund 2161/2

H 57cm

L 94cm

G 80kg

P 210,-

210,00 €