Obstkorb 2215/2

Obstkorb 2215/2

H 26cm

G 20kg

50,00 €